Algemene Voorwaarden

A. BEGRIPPEN EN DEFINITIES

A.1. THELMI: THELMI... werving en selectie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24394652.
A.2. Opdrachtgever: iedere persoon of rechtspersoon die met THELMI... een overeenkomst heeft gesloten of mogelijk wenst te sluiten en voorts diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen. De opdrachtgever is de onderneming waaraan THELMI... één of meer kandidaten voorstelt en/of de onderneming waar één of meer kandidaten in dienst treden.
A.3. Werving en selectie: THELMI... bemiddelt tussen opdrachtgever en één of meer kandidaten met als doel partijen een arbeidsovereenkomst met elkaar te laten aangaan. De opdrachtgever betaalt bij bemiddeling een fee aan THELMI...

B. ALGEMEEN

B.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door THELMI... gedane aanbiedingen en op alle door haar gesloten overeenkomsten met opdrachtgever.
B.2. Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Gouda en Rotterdam.
B.3. Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn pas van toepassing indien en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze voorwaarden van opdrachtgever met uitsluiting van (een deel van) de Algemene Voorwaarden van THELMI... op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
B.4. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts bindend indien en voorzover zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
B.5. Deze Algemene Voorwaarden blijven geldig tot het moment dat deze worden herzien en vastgelegd in een nieuwe versie en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

C. WERKWIJZE

C.1. THELMI... werft en selecteert geschikte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever.
C.2. THELMI... kan en mag het initiatief nemen om contact te leggen met een potentiële opdrachtgever of kandidaat; dit contact kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden.
C.3. De opdrachtgever kan zowel mondeling als schriftelijk contact opnemen met THELMI.... Dit geldt ook voor de kandidaat.
C.4. Na contactlegging volgens artikel C.2 of C.3 zal THELMI... per mail of per slakkenpost de kandidaat c.q. opdrachtgever op de hoogte stellen van deze Algemene Voorwaarden.
C.5. Als THELMI... de opdracht tot werving en selectie aanneemt, zal de opdracht schriftelijk bevestigd worden met hierin een verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden.
C.6. THELMI... selecteert één of meer geschikte kandidaten en stelt de kandidaat/kandidaten mondeling dan wel schriftelijk aan de opdrachtgever voor. Een schriftelijke voorstelling zal altijd gepaard gaan met ten minste één Curriculum Vitae dat aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
C.7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door THELMI... voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van THELMI... aan derden bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan THELMI... een direct opeisbare boete verschuldigd van € 20.000,- per overtreding, onverminderd het recht van THELMI... van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.
C.8. Indien de opdrachtgever en de door THELMI... voorgestelde kandidaat overeenstemming hebben bereikt over het dienstverband dan wel indien deze kandidaat bij of via de opdrachtgever anderszins te werk wordt gesteld, is de opdrachtgever verplicht om THELMI... hierover binnen vijf werkdagen na bovengenoemde feiten in kennis te stellen.
C.9. De opdrachtgever is aan THELMI... een werving- en selectiefee verschuldigd van tweemaal het bruto maandsalaris dat de door THELMI... voorgestelde kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen, op basis van een 40-urige werkweek, met een minimum van € 3000,-, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.
C.10. De opdrachtgever is aan THELMI... een werving- en selectiefee verschuldigd als omschreven in artikel C.9., indien een door THELMI... aan de opdrachtgever of daaraan gelieerde ondernemingen, voorgestelde kandidaat binnen een jaar na voorstellen in dienst treedt of anderszins al dan niet via derden of voor eigen rekening werkzaam is bij de opdrachtgever, bij groepsmaatschappijen waarmee de opdrachtgever in een groep verbonden is en/of bij aan de opdrachtgever respectievelijk aan deze groepsmaatschappijen anderszins gelieerde ondernemingen.
C.11. De opdrachtgever is gehouden om binnen vijf werkdagen na een daartoe gedaan verzoek aan THELMI... de gegevens te verstrekken die nodig zijn om de werving- en selectiefee te kunnen vaststellen. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens heeft verstrekt m.b.t. bovenstaande, is THELMI... gerechtigd de hoogte van het bruto maandsalaris te schatten en de werving- en selectiefee conform deze schatting te factureren.

D. BETALINGSTERMIJN EN KLACHTEN

D.1. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum het volledige factuurbedrag te betalen, een en ander zonder verrekening of schuldcompensatie, tenzij dit een wettelijke bevoegdheid betreft.
D.2. De opdrachtgever zal bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst vereist is.
D.3. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan THELMI... een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom (inclusief BTW) per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van tenminste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de vertragingsrente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan THELMI... de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voorzover zij dit bedrag te boven mochten gaan.
D.4. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoen van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoen van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoen van deze bedragen zal enige betaling door opdrachtgever in mindering op de hoofdsom worden gebracht.
D.5. Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.
D.6. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht met de hele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn zullen klachten niet meer in behandeling worden genomen.
D.7. Klachten met betrekking tot de werkwijze, de voortgang van de opdracht en/of de kwaliteit van de geleverde dienst dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen twee weken na constatering van de klacht, schriftelijk gemotiveerd aan THELMI... te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever dienaangaande kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op juiste wijze ingediende klachten vindt in overleg plaats tussen opdrachtgever en THELMI.... Klachten en reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

E. AANSPRAKELIJKHEID

E.1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing met een door THELMI... geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst.
E.2. De opdrachtgever aanvaardt dat THELMI... op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van en/of schade veroorzaakt door de kandidaten die THELMI... heeft geselecteerd.
E.3. Disclamer: THELMI... aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van THELMI.... Ondanks dat THELMI... grote zorg besteedt aan haar website, kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Schade die het gevolg is van technische storingen of onverwachte zaken van buitenaf waar THELMI... geen grip op kan hebben of geen weet van heeft, valt buiten haar verantwoordelijkheid en kan niet op haar verhaald worden.

Waddinxveen, september 2008